Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

Ginie
8134 3cab
Reposted fromjustMeee justMeee vialuvsick luvsick
Ginie
Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.
Reposted fromemerencja emerencja viaselsey selsey
Ginie
1498 eae8 500
Reposted fromPi69 Pi69 vianiskowo niskowo
Ginie
7439 fcbc
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viaselsey selsey
Ginie

May 25 2015

5093 8781 500

fytoppdogg:

© Astro Boy | DO NOT EDIT OR REMOVE LOGO

Reposted fromarcreactored arcreactored
Ginie
3356 7ff7 500
Reposted fromvitek vitek
7754 4438 500
Reposted fromthe-world-we-knew the-world-we-knew
5085 6167
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie
Ginie
2548 e2d0 500
Ginie
1226 d284
Reposted fromIzumiRivas IzumiRivas viaJamesEvans JamesEvans
Ginie
0160 38bb
Ginie
3953 9987
Reposted fromimyours imyours viaarrependimento arrependimento
Ginie
Ginie
0968 d589 500
Ginie
2416 77c6
Ginie
Ginie
Ginie
3609 154a 500
Reposted fromrol rol viafind-balance find-balance
Ginie
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viafind-balance find-balance
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl